Skola ArbetslivLänk: från skola till arbetsliv kortfilmintresseanmälan

Dokument: intresseanmällan unga vuxnainbjudan till nätverksträff från skola till arbetsliv

Dokument: inbjudan till nätverksträffpresentation delprojekt

Dokument: presentation från skola till arbetslivSamordningsförbundet Göteborg - Delprojekt från Skola till Arbetsliv

Delprojektet fokuserar på målgruppen UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar) från ålder 16- 29 år. Här finns större andelen ungdomar med psykisk ohälsa som inte har fått stöttning i att hitta rätt i samhällets stödfunktioner och där många aktörer, inte minst skolor och elevhälsoteamen är aktiva men där samordning av samhällets resurser och övergången mellan skola och arbetsliv inte fungerar fullt ut.
Delprojektet avser att öka de ungas medinflytande genom metoder för tjänstedesign. Tjänstedesign syftar till att inhämta kunskap om behoven och upplevelsen hos den individ som insatsen är till för, och låta den kunskapen vara vägledande i ett fortsatt utvecklingsarbete. Utifrån ett människorättsbaserat synsätt är det önskvärt att deltagarnas erfarenheter och upplevelser tas tillvara för att utveckla insatser/tjänster. Insikter om tillgänglighet, diskriminering och jämlikhet kan därmed fångas och ligga till grund för utveckling med tydligare fokus på individen som insatsen är till för. Med hjälp av tjänstedesign ges deltagarna inflytande över utvecklingen, vilket i sin tur förväntas leda till både ökad kvalitet och effektivitet i förbundets insats Unga Vuxna
Unga Vuxna Centrum är en del av delprojektet och är en deltagarinriktad arbetslivsrehabiliterande verksamhet som vänder sig till unga vuxna mellan 18– 29 år. Deltagarna erbjuds individuellt coachande stöd i syfte att de ska närma sig arbetsmarknaden, få arbete eller börja studera.. Övriga ges stöd i att hitta rätt i vården eller andra individstärkande insatser. Unga Vuxna Centrum arbetar utifrån IPS som står för ”Individual Placement and Support” och är den form av Supported Employment som visat de bästa resultaten i jämförelse med andra stödformer. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen för att hjälpa personer med psykisk ohälsa att hitta och behålla en konkurrenskraftig anställning.
Samtalsmetodiken inom IPS utgår ifrån ett positivt förhållningssätt där man som stödperson fokuserar på att stötta personen att identifiera sina resurser, tro på sig själv och förverkliga mål som personen sätter upp.Kontakt från skola till arbetsliv

Kristin Rinaldo: Kontaktperson Från skola till arbetsliv
Telefon: 010 4873001, e-post: kristin.rinaldo@arbetsformedlingen.se

Katarina Olanders: Samordnare
Telefon: 072-856 50 95, e-post: katarina.olanders@socialresurs.goteborg.se

Chalotte Capelius, Arbetsspecialist Disa+
Telefon 073-6657599, e-post: charlotte.capelius@centrum.goteborg.se

Elisabet Blumenfeld Larsson: Arbetsspecialist Disa+
Telefon: 010-486 15 29, e-post: elisabet.blumenfeld-larsson@arbetsformedlingen.se

Lotta Collin: Arbetsspecialist Disa +
Telefon: 031-3651439/072-7119879, e-post: lotta.collin@socialnordost.goteborg.sepresentation Kristin Rinaldo 11 december

Dokument: bildspel Göteborg Samordningsförbund