TeamsamverkanTeamsamverkan

Med teamsamverkan menas i projekt Respondere att olika professioner verkar tillsammans för att bästa sätt stödja deltagarna till att komma vidare i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

De tre teamen inom projekten är lite olika uppbyggda. Gemensamt för alla är att teamen tillsammans arbetar för att ge den enskilde deltagaren rätt stöd och insats. Teamen består av olika professioner och yrken, såsom arbetsterapeut, rehab. vägledare, samverkanskoordinator, socionom, beteendevetare, arbetsspecialist, hälsoputvecklare, psykolog, samtalsterapeut, case manager, samt handläggare hos försäkringskassan. Deltagaren får en eller flera handläggare tilldelad sig som utses efter deltagarens specifika behov. Tanken är att deltagaren på det viset får ett kvalificerat professionellt stöd i sin väg att bryta isolering och förhoppningsvis nå arbete eller studier.

I några av teamen har alla medarbetare en gemensam titel; rehab. vägledare och arbetsspecialist. Professionerna har närmat sig varandra och utför i stort samma arbetsuppgifter, men alla har dock sin egen professionella bakgrund som blir ett komplement till de andras.