StartsidaProjekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan de tre Samordningsförbunden Älv & Kust, Göteborg, Insjöriket samt Försäkringskassan med stöd av Europeiska Socialfonden.


Genom tre delprojekt arbetar vi med målgruppen unga vuxna i åldrarna 16-29 år med funktionsvariationer och deras behov av samordnat stöd för att nå arbetsmarknaden eller studier. Delprojekten är anpassade utifrån lokala behov och förutsättningar.

Samordningsförbundet Älv & Kust - Delprojekt Convinere
Fokuserar på de som har några år kvar på sin aktivitetsersättning och som ej bedöms få varaktig sjukersättning. Målet är att starta upp den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen tidigare för att deltagarna ska nå arbete/studier vid aktivitetsersättningens slut. Fokus kommer också vara på övergången mellan förlängd skolgång och möjlighet att finna lämpliga åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området för att möjliggöra fortsatt arbete/studier.

Samordningsförbundet Insjöriket - Delprojekt ACTivera
Delprojektet ACTivera har fokus på målgruppen unga vuxna med beviljad aktivitetsersättning, unga vuxna som närmar sig övergången från aktivitetsersättning till något annat och personer som fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. Därutöver inkluderas även personer som har någon form av diagnos som påverka förmågan till arbete och som kan tänkas ingå i målgruppen som kommer att bli aktuell för aktivitetsersättning För de som just fått ersättningsformen skall motivationshöjande samtal med psykolog eller samtalsterapeut erbjudas i syfte att nå en framåtsyftande aktiv planering. För de som är i slutskedet av ersättningsformen skall individer erbjudas stöd att finna former för övergångar mellan ersättningsformer och/eller arbete/studier.

Samordningsförbundet Göteborg - Delprojekt från Skola till Arbetsliv
Fokuserar på målgruppen UVAS (ungdomar som varken arbetar eller studerar ) från ålder 16- 29 år. Här finns större andelen ungdomar med psykisk ohälsa som inte har fått stöttning i att hitta rätt i samhällets stödfunktioner och där många aktörer, inte minst skolor och elevhälsoteamen är aktiva men där samordning av samhällets resurser och övergången mellan skola och arbetsliv inte fungerar fullt ut.DISA+ är en del av delprojektet och är en deltagarinriktad arbetslivsrehabiliterande verksamhet som vänder sig till unga vuxna mellan 18– 29 år. Deltagarna erbjuds individuellt coachande stöd i syfte att de ska närma sig arbetsmarknaden, få arbete eller börja studera..

Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare
Projektledare är Evy Almstrand och projektekonom är Rick Mulder .